صفحه مبدا صفحه مبدا
خدمات نرم افزاری

 

سیستم مدیریت اطلاعات مشتری (CIMS) با کمک نرم افزارهای طراحی شده ،امکانات فراوانی را برای مصرف کنندگان ایجاد می نماید:

     -کنترل هزینه های عملیاتی  (Operational Costs)

    -ردگیری موقعیت و عملکرد تایرها در طول مدت بهره برداری ( ثبت هر گونه جابه جایی تایرها و محاسبه کیلومتر کارکرد آنها)

    - محاسبه هزینه تایرهای مصرفی به ازائ کیلومتر کارکرد

     -ارائه اطلاعات مربوط به خودروها وتایرها به صورت مجموعه ای و تفکیکی

   - ارائه اطلاعات مربوط به هزینه های عملیاتی انجام شده بابت هر  خودرو نظیر سوخت ، روغن ، تعمیرات و.....

                                       اطلاعات، پایه تصمیم گیری است