صفحه مبدا صفحه مبدا
سیستم مدیریت

بهره برداری از تایر

   انتخاب و تامین تایر
  ارائه خدمات فنی مهندسی تایر
    روکش گذاری

 

 سیستم مدیریت بهره برداری از تایردر ناوگانها شامل سه فرآیند می باشد:   

   - فرآيند انتخاب و تامين تاير 

    شناسـايي نوع عملـيات ، خودرو هاي مورد استفاده و استانداردهاي عملكرد ناوگان، براي انتخاب و تامين تايرهاي متناسب با نیاز.

   - فرآيند نگهداري و مصرف تاير

      كاهش هزينه هاي مصرف تاير در ناوگان از طريق تعريف و استقــرار اقدامات پيشگيرانه / اصلاحي مورد نياز.

   - فرآيند بازيافت تايرهاي كاركرده

     افزايش عمر مفيد  طراحی شده برای تايرها از طريق بازسازی و روكش گذاري به موقع آنها.