صفحه مبدا صفحه مبدا
 ارائه

خدمات فنی مهندسی

 تایر

 
 بهینه سازی عملکرد ناوگان
   کاهش هزینه

 

ارائه خدمات فنی - مهندسی تايـر:

 

- بازرسي تايرهاي كاركرده خارج از رده ( تهیه وارائه گزارش تایرهای کارکرده خارج از رده،OUT OF SERVICE TYRE ANALYSIS)

- بازرسي ناوگان و تاير ( تهیه و ارائه گزارش آنالیز ناوگان و تایر، TYRE & FLEET ANALYSIS  )

- بازديد از انبار تاير ، تيوب و نوار

- ارزيابي محل توقفگاه و تعويض تاير

- خدمات ياردمن

- بازدید از تايرهای به عيب رسيده

- آزمون LCPK