صفحه مبدا صفحه مبدا
انتخاب وتامین تایر
 

انتخاب تایر:

  - تولید کنندگان مورد تایید.

  - ساختارتایر و طرح رویه متناسب با مشخصات فنی مورد نیاز.

  - پردازش اطلاعات به منظور انتخاب تایرهای مورد نیازوتطابق با نوع خودرو،محور و شرایط جاده.